ALGEMENE VOORWAARDEN

1                Toepasbaarheid
1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ORwinkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ORwinkel en consument.
1.2  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
1.3  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld  naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
1.4  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ORwinkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ORwinkel en consument.

2                Sluiten van een overeenkomst
2.1  De presentatie van onze producten in de webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging voor u om bij ons producten te bestellen.
2.2  Indien een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.3  Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract en is de overeenkomst tot stand gekomen.
2.4  Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, de kosten en onze betalingsgegevens.
2.5  Als wij tijdens de bewerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.
2.6  Onze producten verkopen wij uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.
2.7  De bestelprocedure bij bestellingen uit onze online shop bestaat uit 2 stappen. Bij de eerste stap kiest u de gewenste goederen en de datum van de verkiezing. Bij de tweede stap voert u het factuur- en leveringsadres in en verstuurd u de bestelling aan ons.

3                Ruilmogelijkheid
3.1  U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen. U kunt de aangeschafte artikelen zonder reden van opgaaf binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen mits de producten volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren.
3.2  De vrijwillige ruilmogelijkheid geldt niet voor artikelen, die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.
3.3  Wanneer u besluit gebruik te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ORwinkel.
3.4  Indien u na afloop van de eerder genoemde termijn niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht respectievelijk het product niet hebt teruggezonden, is de koop een feit.

4                Kosten herroeping
4.1  Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor u eigen rekening.
4.2  Indien u reeds een bedrag betaald heeft, zal ORwinkel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5                Levering / verzendkosten
5.1  De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u , uw bestellingen wilt afronden.
5.2  De bestelling wordt binnen 1 tot 3 werkdagen na de besteldatum verzonden, mits uw gegevens correct zijn.

6                Prijzen en betalingswijzen
6.1  De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
6.2  Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.
6.3  Betaling geschiet achteraf. Een factuur wordt meegezonden met de bestelling.
6.4  Mocht u met de betaling achter raken, behouden wij ons het recht voor aanmaningkosten in rekening te brengen. In geval van een betalingsachterstand verplicht u zich tot vergoeding van alle kosten, onkosten en uitgaven in contanten die bij ons ontstaan bij het doen gelden van onze aanspraken. Hiertoe behoren behoudens de verplichting tot schadevergoeding volgens het procesrecht ook alle eventuele buitengerechtelijke kosten van een incassobureau of een advocaat.

7                Eigendomsvoorbehoud
7.1  Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen ons eigendom.

8                Auteursrecht en handelsmerk
8.1  De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante licentienemers en/of content-providers. Deze inhouden zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.
Alle op de website gebruikte handelsmerken zijn – tenzij anders vermeld – onze handelsmerken. Deze mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]